Data- og servicevilkår

Generelle vilkår for brug af Unitii

Accept

Ved at acceptere data- og servicevilkårene, tildeles Brugeren (Foreninger og Frivillige) ret til at benytte Unitii’s platform (app/web-app). Brugeren kan oprette en unik profil for sin forening, baseret på foreningens data.

Brugsvilkår

Denne aftale om anvendelse af Unitii skal tiltrædes af Brugeren (den fysiske eller juridiske enhed der indgår denne aftale), førend Unitii (app samt web-app) kan benyttes. Enhver brug af Unitii sker på disse vilkår. Kan vilkårene ikke accepteres, skal enhver brug af Unitii straks standses. Unitii er en appbaseret platform, der stilles til rådighed for Brugeren. Funktionaliteten indeholdt i Unitii er beskrevet på Unitii’ website (unitii.dk). Der forefindes ligeledes en FAQ på unitii.dk, som kan hjælpe med yderligere spørgsmål og svar vedr. funktionalitet og brug af appen.

Aldersbegrænsning

Ved accept af vores data og servicevilkår bekræfter brugeren ligeledes at være minimum 13 år gammel.

Brugsret

Brugeren opnår ved accept og oprettelse brugsret til at anvende Unitii i objektkode form som den er og forefindes. Brugsretten er ikke-eksklusiv, u-overdragelig og tidsubegrænset frem til sletning af konto eller opsigelse heraf.

Unitii tilbydes som en SaaS service (Software as a Service) der hostes af Unitii eller af Unitii’ samarbejdspartner.

Brugeren opnår ingen rettigheder som ikke udtrykkeligt fremgår af disse data- og servicevilkår.

Brugeren kan frit oprette og nedlægge bruger-konti. Bruger-konti skal tildeles til hver enkelt person eller forening, som skal benytte sig af Unitii. Frivillige brugerkonti skal oprettes med individuelle e-mails, navn, telefonnummer og postnummer og passwords. Forening’ brugerkonti skal oprettes med individuelle e-mails, foreningsnavn, telefonnummer, postnummer, CVR-nummer og password.

Kundens data

Alle data der er indlagt i Unitii af Brugeren, er Brugerens ejendom, og Brugeren kan frit disponere over disse data. Brugeren er selv ansvarlig for håndteringen af disse data, herunder for, at data slettes af Brugeren.

Såfremt Brugerens ønsker et udtræk af alt data, kan brugeren bede Unitii om et manuelt udtræk af alt data vedr. brugeren. Dette skal forespørges via e-mail til kontakt@unitii.dk. Såfremt Brugeren sletter sin profil, vil alt personfølsomt data vedr. Brugeren ligeledes blive slettet. Derefter er det ikke muligt at indhente data via Unitii.

Brugerens data er placeret på en server hos Unitii eller dennes driftsleverandør. Dataene forefindes endvidere på et backup-medie. Backup foretages mindst én gang i døgnet og backupkopier opbevares adskilt fra drifts-kopien. 

Persondata

I forhold til den gældende lovgivning om behandling af personoplysninger, er Brugeren dataansvarlig og databehandler. Stamdata i Unitii indeholder kun almindelige personoplysninger og sikkerhedsforanstaltningerne er indrettet efter dette.

Fortrolighed og tavshedspligt

Unitii er forpligtet til at opbevare Brugerens data forsvarligt og behandle alle data som fortrolige oplysninger, der ikke udleveres til andre end Brugeren, med mindre Unitii som følge af en retskendelse eller af lovbestemmelser har pligt til at udlevere data.

Alle data opbevares sikkert, ligesom adgangen til data er sikret bedst muligt. Brugeren kan dog ikke rette krav mod Unitii som følge af, at tredjemand skaffer sig uretmæssig adgang til Brugerens data ved at omgå Unitii’ sikkerhedsforanstaltninger, medmindre dette skyldes, at Unitii har optrådt groft uagtsomt.

Alle medarbejdere hos Unitii er underlagt en speciel tavshedspligt i forhold til data der findes i Unitii.

Drift og vedligeholdelse

Unitii driftes af virksomheden LittleGiants ApS eller af dennes samarbejdspartner. Det er ikke muligt for brugeren selv at drifte Unitii.

Unitii tilstræber en så høj tilgængelighedstid som umiddelbart muligt, men garanterer ikke, at der ikke kan opleves visse driftsforstyrrelser fra tid til anden, hvorved Unitii ikke er tilgængelig helt eller delvist.

Unitii udfører løbende vedligeholdelsesarbejde på Systemet for at optimere, tilføje ny funktionalitet og afhjælpe eventuelle fejl. Vedligeholdelsesarbejde vil normalt foregå i tidsrummet kl. 17.00 til 05.00, men det kan være nødvendigt at foretage vedligeholdelsesarbejde i andre tidsrum, hvorved Unitii kan være helt eller delvist utilgængelig for Brugeren. Unitii vil så vidt muligt varsle nedetid, men det kan være nødvendigt at udføre vedligeholdelse uden forudgående varsling er udsendt.

Som led i sit vedligeholdelsesarbejde er Unitii berettiget til at ændre funktionaliteten uden varsel. Opgraderinger af Unitii kan således både tilføje og fjerne funktionalitet.

Unitii er ikke ansvarlig overfor brugeren ved nedetid, og intet krav kan rettes mod Unitii som følge heraf. Nedetid m.v. berettiger endvidere ikke Brugeren til godtgørelse eller anden form for kompensation.

Virus

Unitii anvender anerkendte antivirusprogrammer og har truffet foranstaltninger, f.eks. ved etablering af firewalls m.v., til sikring af web-appen. Unitii kan dog ikke garantere, at der ikke kan forekomme virusangreb, der ødelægger data eller forårsager andre former for nedbrud.

Ophavsret

Unitii er en serverbaseret applikation (software), der er beskyttet af ophavsret. Enhver ophavsret tilhører dermed Unitii ApS.

Brugeren opnår ved oprettelse samt accept af disse vilkår ingen rettigheder til Systemet udover den meddelte brugsret, som beskrevet i denne aftale.

Brugeren er ansvarlig for, at der ikke indlægges data i systemet, som krænker tredjemands rettigheder og Brugeren holder Unitii skadesløs for ethvert krav Unitii måtte blive mødt med fra tredjemands side herom, inklusive de omkostninger Unitii må afholde i forbindelse med sagens behandling.

Varemærker

Ordet ”Unitii” og de logoer der anvendes af Unitii er varemærker tilhørende Unitii ApS og må ikke benyttes af Brugeren uden forudgående tilladelse.

Overdragelse

Unitii er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser efter denne aftale ved hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, herunder fusion uden brugerens forudgående samtykke.

Brugeren kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Unitii tilbydes som den er og forefindes. Unitii tilbydes som et standardprodukt uden individuelle tilretninger eller opsætning. Såfremt Brugeren konstaterer fejl i appen, bedes disse indberettes til Unitii. Herefter vil indberetninger blive gennemgået hurtigst muligt og anerkendte fejl/mangler vil blive udbedret hurtigst muligt og i forbindelse med en opdatering af appen. Unitii er ikke ansvarlig for Brugerens indirekte tab. Som indirekte tab medregnes tab af data, omkostninger til regenerering af data, mistet omsætning og fortjeneste m.v.

Reklamer og sponsorater

Ved oprettelse af en frivillig- eller foreningsprofil accepterer du, at Unitii må vise sponsorater og/eller reklamer på din profil. Hvis du som forening ønsker at tjene penge på sponsorater/reklamer, kan dette aftales særskilt med Unitii ApS. For yderligere oplysninger omkring sponsorater/reklamer, kan du rette henvendelse til kontakt@unitii.dk.

Tvister

Enhver tvist der mellem parterne der udspringer af denne aftale skal afgøres efter dansk ret, og retten i Herning er valgt som værneting i første instans.

Slutbrugervilkår

Applikationen er beskyttet af ophavsret og brugen af applikationen er kun tilladt i forbindelse med benyttelse af servicen.

Data der indlægges i applikationen, tilhører den pågældende Bruger og den enkelte bruger accepterer ved accepten af disse vilkår at indestå for, at der ikke indlægges data på sitet, der krænker tredjemands immaterielle rettigheder eller at der indlægges data i strid med persondatalovgivningen. Unitii ApS er ikke ansvarlig for tab af brugerens data eller i øvrigt for benyttelse af applikationen.

Ved brug af applikationen og indtastning af data giver brugeren udtrykkeligt samtykke til, at Unitii eller dennes driftsoperatør behandler sådanne persondata, som kan være omfattet af persondatalovens regler. Behandlingen sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, og oplysninger videregives ikke til uvedkommende tredjemand uden forudgående samtykke medmindre der foreligger lovmæssige forpligtelser hertil eller retskendelse.

Oplysninger der indlægges i applikationen, kan være tilgængelig for andre brugere af applikationen. Enhver brug – og dermed adgang til oplysninger - forudsætter login med brugernavn og password. Tildelte brugernavn og password er personligt og det er Brugerens ansvar, at disse informationer ikke videregives til tredjemand. Brugeren indestår for enhver benyttelse af applikationen med det tildelte brugernavn og adgangskode.

Cookies

Derfor bruger vi cookies

Som mange andre virksomheder og hjemmesider anvender vi 'cookie-teknologi' på vores hjemmeside. Cookies er stykker af information, som en hjemmeside gemmer på den besøgendes harddisk mhp. at holde øje med brugerens færdsel på siden (Dvs. hvilke sider du besøger på vores hjemmeside). Cookies er med til at forbedre din online-oplevelse ved at gemme præferencer, når du besøger en bestemt hjemmeside. Disse cookies indeholder ingen personligt identificerbare informationer. De kan ikke danne en profil af dit system eller indsamle oplysninger om din harddisk.

Når du kigger på vores hjemmeside, kan vi gemme en "cookie" på din computer. Midlertidige cookies anvendes til formål såsom at tælle antallet af besøgende på vores hjemmeside. Disse midlertidige cookies slettes, når du lukker din browser. En permanent cookie kan desuden gemmes på din computer af din browser. Når du logger på, fortæller denne type cookie os, om du har besøgt os før, eller om du er en ny besøgende. Denne cookie indsamler ikke nogen personlige informationer om dig eller giver os kontaktinformation for dig, og den trækker ikke informationer ud af din computer. Vi bruger denne cookie til at hjælpe os med at identificere de funktioner og informationer på hjemmesiden, som du har størst interesse i, så vi kan give dig mere af det, du ønsker. I de fleste browsere vil "Hjælp ”-sektionen i værktøjslinjen fortælle dig, hvordan du kan forhindre, at din browser accepterer nye cookies, hvordan du kan få browseren til at fortælle dig, når du modtager en ny cookie, eller hvordan du deaktiverer alle cookies. Husk dog på, at cookies lader dig bedst udnytte alle de nyeste funktioner på vores hjemmeside.

Accept eller sletning af cookies

Du kan acceptere eller afvise cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Det er dog muligt, at du ikke kan anvende alle de interaktive funktioner på vores hjemmeside, hvis cookies er blevet deaktiveret. Der er flere forskellige måder at administrere cookies på. Hvis du anvender forskellige computere på forskellige steder, skal du sørge for, at hver browser er tilpasset til dine præferencer. Nogle moderne browsere har en funktion, som vil analysere databeskyttelsespolitikker på hjemmesider og lade en bruger styre sine databeskyttelsesbehov. Disse kaldes "P3P" funktioner (Privacy Preferences Platform). Du kan nemt slette eventuelle cookies, som er blevet installeret i din browsers cookie-mappe. Hvordan du sletter cookies, afhænger af hvilken browser du bruger. Vi anbefaler, at du bruger 'hjælpe-funktionen' i din browser, hvis du ikke ved hvordan du sletter cookies.

Session-cookies

Hjemmesider bruger typisk session-cookies til at sørge for, at du genkendes, når du går fra side til side på samme hjemmeside, og at eventuelle informationer, som du har indtastet, huskes. Hvis vi f.eks. ikke bruger session cookies på hjemmesiden, ville varerne du har lagt i en indkøbskurv være forsvundet på det tidspunkt, du går til kassen. Det er kun den hjemmeside, som gemte disse 'session cookies' på din maskine, der har adgang til dem. Sessionscookies er nærmere betegnet et lille stykke information, som midlertidigt opbevares i din computers hukommelse, ikke på din computers harddisk. Disse cookies opfanger ikke nogen informationer, som personligt identificerer dig. Sessionscookies har en meget kort levetid og destrueres så snart du logger af hjemmesiden, lukker din browser eller er inaktiv i et specificeret stykke tid (ofte 20 minutter).

Vedvarende cookies

En vedvarende cookie lader en hjemmeside huske dig ved efterfølgende besøg, hvilket gør din oplevelser i forbindelse med de serviceydelser eller funktioner, der tilbydes, hurtigere eller bedre. Du kan beslutte, om du vil lade din browser acceptere denne type cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvordan du gør dette afhænger af hvilken browser du bruger. Vi anbefaler at du anvender din browsers hjælpe-center, hvis du er i tvivl om hvorledes dette gøres.

Oversigt over vedvarende cookies

Vedvarende cookies gemmes på brugerens maskine, så en hjemmeside kan genkende dem, når de kommer igen, og så brugeren kan spores på tværs af forskellige hjemmesider.

Afhængig af cookie-konfigurationen kan der også tages adgang til dem via andre hjemmesider.

Et lille stykke information, som midlertidigt gemmes på din computers harddisk, ikke i din midlertidige hukommelse.

Opfanger information, som muligvis kan identificere dig personligt (via et ID).

Er du frivillig?

Se her hvordan du kommer i gang med at arbejde frivilligt

For frivillige
Unitii logo background

Følg vores fællesskab

Nyeste fra Instagram